Statut

STATUT
HOSPICJUM św. WINCENTEGO A’ PAULO w SŁUBICACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie, którego patronem jest św. Wincenty a’ Paulo, zwane dalej „Hospicjum”, powołane przez grupę założycielską, działa na podstawie  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr79, poz. 855 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ze zmianami (j.t. Dz.U.z 2010 r. nr 96 poz 873).

§2
Hospicjum posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Hospicjum jest miasto Słubice.

§4
Terenem działania Hospicjum jest Rzeczpospolita Polska.

§5
Hospicjum może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§6
Hospicjum swoją działalność opiera i buduje na Eucharystii, Ewangelii, na życiu i duchowości św. Wincentego a’ Paulo, opierając się na ufności w Boże Miłosierdzie i na niesieniu miłosierdzia potrzebującym bliźnim.
Dobro chorego w terminalnym stanie jego choroby, dobro jego rodziny i osób osieroconych jest wartością najwyższą.

§7
Hospicjum opiera swą działalność na bezinteresownej i nieodpłatnej, społecznej aktywności swoich członków, pielęgniarek i lekarzy, duchownych, chorych i ich rodzin, wolontariuszy.
Hospicjum może dla szczególnych racji zatrudnić pracowników.

§8
Hospicjum może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na cele statutowe.

CELE HOSPICJUM

§9
Towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby nie poddającej się leczeniu przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, poprzez roztoczenie opieki domowej nad osobami, u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego.

§10
Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych.

§11
Integrowanie osób gotowych nieść pomoc osobom chorym, ich rodzinom i osieroconym.

§12
Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz członków stowarzyszenia oraz całej społeczności lokalnej.

§13
Propagowanie idei i metod niesienia opieki osobom ciężko chorym znajdującym się w terminalnym okresie choroby.

METODY DZIAŁANIA

§14
Gromadzenie i wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego.

§15
Szkolenie wolontariuszy, pielęgniarek, lekarzy oraz członków rodzin osób chorych z zakresu opieki paliatywnej.

§16
Gromadzenie środków potrzebnych do realizacji celów Hospicjum poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Hospicjum.

§17
Aktywne pomaganie rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi.

§18
Współpracowanie z władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, którym idea Hospicjum jest bliska.

§19
Prowadzenie działalności wydawniczej.

CZŁONKOWIE HOSPICJUM

§20
Członkowie Hospicjum dzielą się na:
– zwyczajnych
– honorowych
– wspierających

§21
Członkami zwyczajnymi Hospicjum mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które złożą deklarację członkowską.

§22
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Hospicjum decyduje Zarząd Hospicjum w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§23
W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Hospicjum, kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania, w terminie 2 tygodni od doręczenia mu uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§24
Członek zwyczajny ma prawo:
– czynnego i biernego wyboru do władz Hospicjum,
– uczestniczenia we wszystkich pracach i przedsięwzięciach Hospicjum zgodnie z obowiązującymi zasadami,
– zgłaszania wniosków i zapytań do władz Hospicjum we wszystkich sprawach dotyczących Hospicjum.

§25
Członek zwyczajny ma obowiązek:
– czynnie i aktywnie uczestniczyć w pracach Hospicjum,
– przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Hospicjum,
– dbać o dobre imię Hospicjum i popularyzować jego ideę,
– do samokształcenia i rozwoju duchowego poprzez komunię z Bogiem i bliźnim,
– regularne płacenie składek członkowskich.

§26
Tytuł członka honorowego Hospicjum zostaje nadany  obligatoryjnie choremu- podopiecznemu Hospicjum i tytuł ten nabywa z chwilą objęcia opieką hospicyjną.

§27
Tytuł członka honorowego Hospicjum może zostać nadany osobie fizycznej.

Godność taka i tytuł może zostać nadana osobą szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych Hospicjum.

§28
Członek honorowy Hospicjum zwolniony jest ze wszystkich obowiązków.

§29
Członek honorowy ma prawo opiniowania działalności Hospicjum i przedstawiania swoich uwag i wniosków bezpośrednio Zarządowi lub na forum  Zebrania Członków.

§30
Członkami wspierającymi Hospicjum mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które popierają cele Hospicjum i wspierają działalność Hospicjum osobiście lub materialnie.

§31
Osoby prawne biorą udział w pracach Hospicjum przez swoje organy lub przedstawicieli.

§32
Członkom wspierającym nie przysługuje prawo wyborcze do władz Hospicjum.

§33
Członek wspierający ma prawo:
– uczestniczenia we wszystkich pracach i przedsięwzięciach Hospicjum zgodnie z obowiązującymi zasadami,
– zgłaszania wniosków i zapytań do władz Hospicjum we wszystkich sprawach dotyczących Hospicjum.
– brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
– możliwość używania emblematu Hospicjum w celu propagowania jego idei,
– członek wspierający ma obowiązek dbać o dobre imię Hospicjum.

§34
Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§35
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
– złożenia Zarządowi Hospicjum pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
– śmierci członka,
– utraty zdolności do czynności prawnych,
– wykluczenia z Hospicjum w drodze uchwały Walnego Zebrania z powody prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi uchwałami władz Hospicjum, narażania dobrego imienia Hospicjum, zaniedbywania obowiązków członka. Uchwała o wykluczeniu członka z Hospicjum musi być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu z Hospicjum, Walne Zebranie powinno wysłuchać członka, którego uchwała ma dotyczyć.

§36
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu z Hospicjum Walne Zebranie powinno wysłuchać członka , którego uchwała ma dotyczyć.

WŁADZE HOSPICJUM

§37
Władzami Hospicjum są:
– Walne Zebranie Członków Hospicjum.
– Zarząd Hospicjum.
– Komisja Rewizyjna.

§38
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§39
Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków podczas jawnego głosowania.
Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani w każdym czasie przez Walne Zebranie.
Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje również w skutek śmierci lub rezygnacji członka.
W razie gdy skład władz Hospicjum ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

WALNE ZEBRANIE

§40
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Hospicjum.

§41
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– przyjmowanie uchwał dotyczących zgłaszanych wniosków,
– ustalenie wysokości składek członkowskich,
– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
– uchwalanie zmian statutu,
– podejmowanie decyzji o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
– uchwalenie rozwiązania Hospicjum i wybór likwidatora,
– rozdysponowanie majątku Hospicjum w przypadku jego rozwiązania.

§42
Walne Zebranie odbywa się raz w roku i może być wyznaczone z jednym terminem rozpoczęcia lub z dwoma – pierwszym i drugim; drugi termin wyznaczany jest na wypadek, gdyby zebrania nie można było rozpocząć w pierwszym terminie ze względu na brak quorum. Drugi termin może być ustalony na ten sam dzień w odstępie czasowym 15 minut od pierwszego terminu Walnego Zebrania.
Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia oraz umieszczenie na stronie internetowej Hospicjum obwieszczenia wskazującego dzień, godzinę, miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. Obwieszczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje wywieszone na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z ważnych powodów  z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie również z inicjatywy członków na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków Hospicjum.
Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd, a obradami mogą być objęte wyłącznie sprawy, dla których Zebranie zostało zwołane.

Sposób zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest identyczny jak sposób zwoływania Walnego Zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

ZARZĄD

§43
Do zakresu działania Zarządu należy:
– reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz,
– kierowanie Hospicjum i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
– ustalanie struktury organizacyjnej organów wykonawczych,
– zarządzanie działalnością finansową Hospicjum,
– przyjmowanie  członków zwyczajnych i wspierających,
– uchwalania zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

§44
W skład zarządu wchodzi minimum 5 członków, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

§45
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§46
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
– przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Hospicjum,
– przedstawienie Zarządowi zaleceń po przeprowadzonej kontroli.

MAJĄTEK HOSPICJUM

§47
Na swoją działalność Hospicjum pozyskuje środki pochodzące z następujących źródeł:
– składki członkowskie,
– darowizny, dotacje, środki z funduszy publicznych krajowych i zagranicznych, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne oraz inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
– środki ze zbiórek publicznych, imprez kulturalno-oświatowych, zabaw i loterii organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– fundusze zgromadzone w bankach.

§48
Hospicjum cały swój dochód przeznacza na działalność będącą wyłącznie działalnością statutową Hospicjum.

§49
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Hospicjum w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§50
Zabrania się przekazywania majątku Hospicjum na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§51
Zabrania się wykorzystywania majątku Hospicjum na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§52
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Hospicjum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
§53
Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów finansowych w imieniu Hospicjum upoważnieni są: prezes
i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik.

§54
Darczyńcy  i  spadkobiercy  mają  prawo  zażądać,  aby  przekazane  przez  nich
środki materialne były zużyte na cele przez nich wskazane, jednakże mieszczące się w statutowych celach Hospicjum.

PRZEPISY KOŃCOWE

§55
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie powołuje likwidatorów zwykłą większością głosów.
Majątek pozostały po likwidacji Hospicjum przeznacza się na cele, którym Hospicjum służyło.

Uchwały w tym przedmiocie podejmuje przed rozwiązaniem Walne Zebranie.