Walne zebranie

W dniu 16 czerwca 2014roku w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum św. Wincentego a’Paulo w Słubicach odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. W obradach uczestniczyło 23 członków z 31 członków zarejestrowanych. Na początku spotkania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalnosci hospicjum w roku 2013. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zebranie.

Na Walnym Zebraniu dokonano również wyboru nowego Zarządu Hospicjum, który po przeprowadzonych zebraniach zarządu dokonał podziału obowiązków pomiędzy członków zarządu.

W skład zarządu weszli:

Pani Sylwia Nowakowska – Opitz jako prezes zarządu,

Pan Przemysław Szewieliński jako wiceprezes zarządu,

Pan Waldemar Borkowski jako skarbnik,

Pani Krystyna d’Huet jako sekretarz

Pani Danuta Kudrelek jako członek zarządu.

W ostatnim punkcie Walnego Zebrania dyskutowano o możliwości zmiany statutu oraz możliwości powołania grupy roboczej do jego zmiany.

Wszystkim członkom hospicjum obecnym na Walnym Zebraniu dziękujemy za obecność i zapraszamy na następne zebranie, które odbędzie się po sporządzeniu projektu zmiany statutu hospicjum. Pozostałych, nieobecnych na Walnym Zebraniu w dniu 16 czerwca 2014r. członków hospicjum zapraszamy na kolejne spotkanie. O terminie kolejnego Walnego Zebrania powiadomimy Państwa w formie ogłoszenia na naszej stronie internetowej.